Dostanete viac ako len účtovníctvo
Pridávame hodnotu tým, ktorí ju využijú na tvorbu nových hodnôt pre ostatných

Jednoduché účtovníctvo


Možnosť používať online faktúry pre zrýchlenie komunikácie medzi vami, nami a vašimi zákazníkmi. To vedie k zníženiu administratívnej záťaže na všetkých stranách, šetrí čas a hlavne peniaze.
Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa tieto činnosti:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k DPH
 • daňové priznanie z príjmov FO
 • vyhotovenie výkazu o príjmoch a výdavkoch
 • vyhotovenie výkazu o majetku a záväzkoch
Podvojné účtovníctvo


Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa tieto činnosti:

 • vytvorenie účtovnej osnovy šitej na konkrétneho klienta
 • kniha prijatých a odoslaných faktúr
 • evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k DPH
 • zápisy do hlavnej knihy
 • zápisy do účtovného denníka
 • saldokonto pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • skladová evidencia
 • ročná účtovná závierka
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb a prílohy

Ekonomické, účtovné a personálne poradenstvo


 • optimalizácia daňovej povinnosti v zmysle legislatívnych možností
 • príprava vnútrochpodnikových smerníc
 • zodpovedanie účtovných, daňových a mzdových otázok
 • poradenstvo v oblasti optimalizácie, produktivity a znižovania nákladov
 • zabezpečenie auditu
 • príprava podkladov pre úvery
 • rekonštrukcia účtovníctva

Daňové priznanie a daňové registrácie


 • daňové priznanie k DPH
 • daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
 • súhrnný výkaz pre DPH
 • registrácia k DPH
 • registrácia pre daňové identifikačné číslo
 • oznámenie o vzniku / zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
Daňové poradenstvo


 • jednorazové daňové poradenstvo a harmonizáciu účtovníctva
 • celoročné daňové poradenstvo
 • celoročné služby harmonizácie účtovníctva a kontroly správnosti vykazovaného daňového základu (tzv. daňový audit)
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov, DPH a ostatných druhov daní
 • vypracovanie stanovísk k daňovým otázkamMzdy a personalistika


 • evidencia a zaregistrovanie zamestnancov
 • výpočet a spracovanie miezd zamestnancov
 • príprava výkazov pre orgány sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • vypracovanie všetkých potvrdení
 • prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
Tvorba výkazov, hlásení a reporting


 • vypracovanie reportov podľa požiadaviek klienta
 • vypracovanie reportov na základe nášho návrhu
 • vypracovanie mzdových reportov
 • vypracovanie štatistických výkazov
 • vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR

Zastupovanie pred štátnymi úradmi


 • zastupovanie pri daňovej kontrole
 • zastupovanie pri miestnom zisťovaní
 • zastupovanie pred orgánmi sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • zastupovanie pred Štatistickým úradom SR
 • zastupovanie pred ostatnými orgánmi štátnej správy
Kontrola účtovníctva


 • kontrola správneho účtovania
 • kontrola účtovných dokladov a výkazov
 • kontrola finančných tokov
 • kontrola daňových priznaní
 • kontrola výpočtov daní a odvodov
 • kontrola dodržiavania legislatívnych nariadení a postupovKonkurzy a likvidácie firiem


 • príprava na vstup do likvidácie a konkurzu
 • zabezpečenie vstupu do likvidácie vrátane všetkých zmien a oznámení
 • jednanie s veriteľským výborom
 • ekonomické poradenstvo počas celej likvidácie a konkurzu
 • komunikácia so štátnymi orgánmi
 • správa likvidátora, rozhodnutia valného zhromaždenie
 • ukončenie likvidácie, resp. konkurzu